Chính sách thuế về thay đổi tên và địa chỉ trên hóa đơn điện tử

Công văn số 6520/CT-TTHT ngày 05/11/2019 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc thay đổi tên và địa chỉ trên hóa đơn điện tử như sau:

Trong thời gian chờ Cơ quan Thuế  xây dựng dữ liệu hóa đơn điện tử để đăng tải lên Cổng Thông tin điện tử Tổng cục Thuế thì khi có sự thay đổi về tên và địa chỉ của đơn vị trên mẫu hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành thì đơn vị thực hiện thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn theo mẫu số 3.13 Phụ lục kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính và gửi lên trang http://thuedientu.gdt.gov.vn.