Dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là một trong những dịch vụ chủ chốt khẳng định THƯƠNG HIỆU của Kiểm toán ACF. Chúng tôi Kiểm toán ACF, luôn không ngừng nâng cao cả về chất lượng và số lượng khách hàng rộng khắp trên cả nước.

 

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính
Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính uy tín, chất lượng tại Việt Nam

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là gì?

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập và có năng lực tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về các báo cáo tài chính từ đó đưa ra ý kiến về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

 

Đối tượng buộc sử dụng Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tổ chức tài chính, Ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…
 • Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp tái bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán;
 • Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định;
 • Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết;
 • Doanh nghiệp niêm yết, tổ chức phát hành chứng khoán nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên.

Khuyến khích sử dụng Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

Một số doanh nghiệp, tổ chức tự nguyện được kiểm toán báo cáo tài chính như:

 • Kiểm toán phục vụ mục đích đại hội cổ đông,
 • Kiểm toán báo cáo tài chính bổ sung hồ sơ vay,
 • Kiểm toán tài chính phục vụ mục đích đấu thầu;
 • ….

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp cho quý khách hàng các dịch vụ sau:

 • Kiểm toán Báo cáo tài chính và các thông tin tài chính khác;
 • Soát xét Báo cáo tài chính và các thông tin tài chính khác;
 • Kiểm tra thông tin tài chính theo các thủ tục thỏa thuận trước;
 • Tổng hợp thông tin tài chính;
 • Kiểm tra thông tin tài chính tương lai.

Cơ sở thực hiện dịch vụ

Quy trình và phạm vi cung cấp dịch vụ của chúng tôi được xây dựng trên cơ sở:

 • Tuân thủ các yêu cầu của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
 • Tuân thủ các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế;
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật và quy chế nội bộ;
 • Thực tiễn hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam.

kiểm toán giá rẻ 

Những giá trị Kiểm toán ACF mang lại 

 • Được cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC chuyên nghiệp, chất lượng cao với chi phí hợp lý;
 • Các dịch vụ tư vấn hỗ trợ khác trong quá trình thực hiện hợp đồng;
 • Soát xét hệ thống kiểm soát nội bộ và đưa ra các gợi ý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Tư vấn về thuế và các yêu cầu về việc chấp hành pháp luật về thuế, xem xét thuế như là một phần quan trọng của quá trình kiểm toán theo luật định;
 • Tư vấn chính sách nhân sự, lao động tiền lương của doanh nghiệp.