Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn về trích lập và xử lý các khoản dự phòng

Ngày 08 tháng 08 năm 2019, Bộ tài chính đã ban hành thông tư số 48/2019 Hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phấm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Cụ thể xem file đính kèm.

VanBanGoc_48-2019-TT-BTC