Thuế TNCN từ Chuyển nhượng vốn, Đầu tư vốn và cách xác định

by anbiweb - 18/11/2019

Ngoài nghĩa vụ thuế đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công, cá nhân còn chịu nghĩa vụ thuế TNCN đối với các khoản thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn. I. Thu nhập từ đầu tư vốn Thuế TNCN từ đầu tư vốn 1/ Thu nhập từ đầu tư vốn […]